سفارش تبلیغ
صبا ویژن

آزاد شو

ذهن. اوشو

نمیتوانی بر ذهنت اعتماد کنی

نمی توانی ذهن را باور کنی.

بخاطر داشته باش که ذهن چیست .

او تودهای از افکار گذشته

و نگرانی های آینده است .

این همه ی آن چیزی است که ذهن توست .

اما برای اینکه به حقیقت راه یابی ,

باید پیش روی خدا عریان بایستی .

با عریانی منظورم انصراف از همه چیز است ,

همه ی خواستهها و آرزوهایت .

آنچه که باید انجام دهی خالی کردن ذهنت است .

تو باید ذهن خود را از همه ی فکرها خالی کنی .

باور کن که واقعاً به این سختی نیست .

چگونه اینکار را بکنی ؟

به افکارت بسادگی نگاه کن .

به افکارت خیره میشوی .

از هر عملی که بجا می آوری متوجه میشوی .

صبح از لحظه ای که از تختخواب بر می خیزی ,

متوجه آنچه که میکنی میشوی .


ارسال شده در توسط امین امینی