سفارش تبلیغ
صبا ویژن

آزاد شو

فقط برای امروز

فقط برای امروز

 نگران هیچ چیزنباشید،برای هیچ چیزاندیشه نکنید،بلکه درهرچیزبادعا وشکرگذاری سئوالات خود را به خدا عرض کنید.    کتاب مقدس فیلیپینیان 6:4

 من کار خودرا به خداوند یکتا واگذار می کنم که اونسبت به بندگانش بیناست. سوره مومن44

 هرکس برخدا توکل کند ، کفایت امرش را کند. سوره  طلاق 3

 آیا برای نگران نبودن ودراندیشه فردا نبودن،به دنبال نشانه ای بهتراز سخن خدا می گردید؟ آیابرای ترس ازآینده نداشتن وازامروز لذت بردن ،دلیلی محکمترازاین کلمات خدا میتوان چیزی گفت؟

این آیات را که خواندم دیگر زبانم قفل شدکه چیزدیگری بگویم وبنویسم .چون درآنها قدرت هست. وقتی که آیات خدا را میخوانم درخودم احساس قدرت می کنم،قدرت مقابله با ترس،چون ایمان رادرمن زنده میکند.قدرت صبروتحمل مشکلات. وقتی که مشکلی دارید خیلی راحت نیست که به آن فکرنکنید وسعی درحلش نداشته باشید؛ ولی نباید امروزمان را تلف کنیم با نگران بودن بخاطرفردا.

خدا روزانه به ما فیض می دهد، فیض قدرت خدا برای انجام کارهایی است که باید بکنیم. چون ما فیض برای مشکلات فردا ومسائل آینده را هنوز نداریم . به همین دلیل است که وقتی به آخرجاده نگاه میکنیم،همه چیز سخت می آید . اگرما قبل از اینکه مشکل را داشته باشیم وبه دو هفته دیگر نگاه کنیم شیطان به ما میگوید: (تا آن موقع وضعت بدتر می شود.) وخودتان می دانید که این چه احساسی می دهد ومی گویید :( اصلا نمی توانم تحمل کنم ) ووارد جنگ باخود ومردم وخدا می شوید که دو هفته بعد را که هنوز نیامده را درست کنید ،وشروع می کنید به نقشه کشیدن. دراین هنگام است که کلافگی به سراغ شما می آید. کلافگی هم یعنی نا آرامی . اینست که آرامش امروزتان را وکارهایی که می توانید به بهترین شکل ممکن انجام دهید را، برخورد خوب داشتن با اطرافیان را،با خدا صحبت کردن را، خوب کارکردن وخوب فکر کردن وخیلی چیزهای دیگر راازدست می دهید چون آرامشتان را ازدست داده اید.

آیا می توانید با فکر کردن همه چیزرا درست کنید ؟

می دانید چرا ما همیشه نگران وافسرده هستیم؟ چون برای امروز زندگی نمی کنیم، هیچ وقت از امروزمان لذت نمی بریم وهمیشه روزمان را هدر می دهیم باسعی در فهمیدن فردا. گاهی هم پیش می آید که میخواهیم برای دوهفته یا یکسال آینده برنامه بریزیم وخیلی چیزهایی را که می توانیم امروز داشته باشیم ،برای سالی که هنوز نیامده از دست می دهیم و وقتی هم که آن سال می آید،می بینیم نقشه کشیدنها بیهوده بوده . اینجاست که یکروز یکروز،یکسال را ازدست داده ایم وبازهم

حالی مان نمی شود و عمر خودرا در انتظارفردا به هدرمی دهیم. دیریا زود همه باید این رابدانند ، آیا فردا زنده هستید؟

پس من تصمیم گرفته ام از همین امروزم لذت ببرم وفقط امروزخودم را در برابر نا ملایمات محکم نگه دارم،واز شیطان پیروی نکنم ،تابتوانم خوب فکر کنم،خوب شاد باشم وشادی ببخشم. فردارا هم به خدا می سپارم که فیضش را(قدرت انجام) به من بدهد .

    «وهیچ کس نمی داندفردا چه چیزبدست می آوردوهیچ کس نمی داند درچه سرزمینی می میرد.خداوند عالم وآگاه است (سوره‌ی لقمان، آیه‌ی 34)

هیچ انسانی درهر روزاززندگیش زیربارفشارها وسختیهای آنروزاز پا درنمی آید ، زمانی ازپا درمیاید که بار سختیهای فردایی راکه هنوز نیامده بربارهای امروزش بیافزاید

دلشوره وقتی پیش می آید که ما امروز سعی داریم جواب فردا هم بگیریم......

        پس بدون دلشوره ، برای امروز زندگی کنیم. کتاب قصرآرامش


ارسال شده در توسط امین امینی