سفارش تبلیغ
صبا ویژن

آزاد شو

 شکر گذاری

ناسپاسی و نا شکری

چندنفراز شما،از زنگیتان راضی هستید؟

چندنفر درزندگی شماهستند که کاملاًًَ ََ ازآنها راضی هستید؟

آیابه آنهانگفته اید،دوستت دارم ولی کاش اینقدر حرف نمیزدی،

دوستت دارم ولی کاش بیشتر حرف میزدی، دوستت دارم ولی کاش بیشتر به رفتارت فکرمیکردی ، وکارهای بیشتری برای من میکردی، دوستت دارم ولی ......

دوستت دارم اگر..........

ازکسانی که هیچ ایرادی نمیگیرید ،کسانی هستند که بعضی وقتها باشماهستند .از آنها

 هم درفکرتان ایراد میگیرید ،فقط به زبان نمی آورید .

کسی که همیشه باشماست، چیزی دراوهست که بلاخره شمارا اذیت میکند .ولی این

رابدانید ،زودتراز آنکه آنها شمارا آزرده باشند ،شما آزارشان داده اید.

تا حالا به این نکته توجه کرده اید یاازخودپرسیده اید، چطور میتوانم دیگری راشاد

کنم. یاهمیشه دراین فکرهستیدوانتظار دارید که چطورشماراشاد کنند .

نارضایتی یعنی: نا شاد بودن ، راضی نبودن ازموقعیت ،بادلخوری زندگی کردن.

به عنوان یک پدرومادرچه احساسی می کنیداگرهرکاری ازشما برمیآیدبرای فرزند انتان بکنید ، فرقی هم

نمیکند که چه کاری باشد، هرچه که درتوان تان باشد تا فرزند تان راضی شود،

و می بینید باز هم راضی نشده است وبازهم انتظار داردو گله میکند.آیا این بیشترازهرچیزی آدم را آزارنمیدهد؟ حالا تصورکنید خدا چه احساسی نسبت    به ما دارد!! وقتی که آنقدربا ما خوب است ،از مامراقبت میکندوازهرجوربدبختی که     به سرمان قرار است بیاید وخودمان هم نمیدانیم محافظت میکند. چه احساسی خدا دارد وقتی باتمام این نعمتهایی که به ما داده بازهم ناراضی هستیم.

چیزی که ما آدمها یادمان میروداینست که برای داشته های خود شاد نیستیم وآنها رااصلا نمیبینیم ،یاحتی ازداشته های خود ایراد میگیریم .

نارضایتی وناسپاسی چیزی جز به هم ریختن اعصابتان را بدنبال ندارد . وقتی به مردم میگوئیم شکرگذار باش،میگویند :ماشکر میگوئیم . ولی این حرفشان باعملشان کاملا متضاد است، چون ناراضی هستند ،چون برای هرمسئله غُرمیزنند،ازاین وآن ایراد میگیرند،چون نمیدانند که شکرگذاری فقط به گفتن کلمه(شکر) نیست.

ما آگاهی نسبت به چگونه شکرگذاری نداریم،نمیدانیم چه کارهایی ناشی از ناسپاسی است . چند نفرازشما اتومبیل دارد ،آیادر زمانی که نداشتید، ازخدا نمیخواستید که بتوانید بخرید؟ آیابرایتان پیش آمده که ازشستن اتومبیل خود یاپنچرگیری یاتعمیرش بنالیدوناراحت شوید ؟ کسانی رادیده ام که وقتی اتومبیل شان را میخواهند تعمیر کنند کلی غُر میزنند ومیگویند :من شانس ندارم وبدبختم وهرروزباید خرج این کنم،خسته ام شدوالا آخر. من وهمسرم سالها آرزوی داشتن یک منزل از خودمان راداشتیم وبعد از سالها که خداوند آن رادر اختیار ماگذاشت .گاهی برای تمیز کردنش غُر میزنیم ومی نالیم که چقدرباید تمیزکنیم ،هرچه تمیزمیکنیم دوباره کثیف میشود .باتمام این احوال آرزوی خانه ای بزرگتر داشتن را نیز داریم .امروزه آموخته ام که اینگونه سپاس گذار باشم که:خدایا شکرت میگویم بخاطراینکه دارم منزلی راکه توبه ماداده ای تمیز میکنم واز تمیز کردن آن لذت میبرم .خدایااز اینکه وسیله ای را که تودراختیار من نهاده ای را تعمیر میکنم خوشحالم . چه بسیار کسانی رادیده ام که آرزوی شغلی را داشته اند و زمانی که به آن رسیده اند ،دائما از مسئولین بدگفته اند وغیبت میکنندیا گله گذار حقوق خویشند. فکرمیکنید ناسپاسی چیست ؟ آیا این گونه عمل کردن وحرف زدن ناشکری ازداده های خدا نیست ؟

 واگرچشانیم انسان را ازخود رحمتی وسپس بگیریمش ازاوهمانا اوست نومیدناسپاس    هود 9

 

واگرچشانیمش نعمتی بعدازرنجی که بدورسیده است هرآینه گوید،رفت بدیها ازمن،همانا اوست شادمان خودستای. 

  هود 10

وقتی خداوند چیزی راکه داریم ازمامی گیرد زود نا امیدمی شویم وناله میکنیم وغافلیم که حتماً به حکمت خداست ،وخیر ما دراین است .وگاهی هم که چیزی رابدست بیاوریم ،مثل خانه ،ماشین،پول،یاحتی اختراعی یا اکتشافی ،فکرمیکنیم این ازتوانمندی ماست که به دست آورده ایم وشاد میشویم که خودم توانستم وبا غروربه همه اعلام میکنیم که شاه کارمارا ببینند.

نتیجه آنکه ،اگرشما می خواهید غمگین باشید وناراحت،شروع کنید به غُرولُند کردن

وبهانه گیری وناسپاسی از هرچیزوهرکس،واگر می خواهید شاد باشید ،از آنچه که دارید لذت ببرید،چه کم چه زیاد،چه اتومبیل خرابتان،چه منزلی که مجبور باشید هر روز تمامش را از سرتا پا تمیز کنید.کتاب قصرآرامش

 وهمانا پروردگارتودارای فضلی است برمردم ،ولیکن بیشترشان سپاس نگذارند   نمل 73

                                                  


ارسال شده در توسط امین امینی